ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η επιτυχία μιας επιχείρησης στην σύγχρονη εποχή εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος (κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, περιβαλλοντολογικό). Αυτή η προσαρμοστική δυνατότητα μιας επιχείρησης αντανακλάται στην δομή και την λειτουργία του εσωτερικού της περιβάλλοντος, του οποίου βασικό στοιχειό είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Η καθημερινή αλληλεπίδραση όμως, ανθρώπων με διαφορετική προσωπικότητα, αντίληψη, ιδεολογία και κουλτούρα, πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει στην σύγκρουση.

Οι συγκρούσεις είναι κάτι αναπόφευκτο μέσα σε μία επιχείρηση. Η αλληλεξάρτηση των μελών μιας ομάδας, η ασυμβατότητα των στόχων, η αβεβαιότητα, η έλλειψη κατανόησης και επικοινωνίας αποτελούν πηγές έντασης και συγκρούσεων. Έτσι λοιπόν συμπεραίνουμε ότι το κατά πόσο τα αποτελέσματα των συγκρούσεων θα είναι θετικά ή αρνητικά, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το εάν οι συγκρούσεις καταλήγουν να είναι λειτουργικές ή δυσλειτουργικές.

Εάν θέλαμε τώρα να δώσουμε έναν ορισμό για την σύγκρουση θα λέγαμε πως ορίζεται ως το αποτέλεσμα της διαφωνίας ή της αντίθεσης στο ίδιο το άτομο (με τον εαυτό του) ή μεταξύ δύο ή και περισσότερων ατόμων ή και μεταξύ ομάδων/οργανισμών.

Επικρατεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι η επικοινωνία και οι σχέσεις στον επαγγελματικό τομέα έχουν βελτιωθεί και απλουστευτεί χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας ωστόσο, εξακολουθεί να βασίζεται στην ανθρώπινη συμπεριφορά, γνώση και κατανόηση. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο παράγοντας άνθρωπος είναι αυτός που θα καθορίσει την πορεία και το μέλλον μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με στατιστικές έρευνες γνωρίζουμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος καταναλώνει περίπου το 30% του χρόνου του στον χώρο εργασίας.

Ως αφετηρία αυτή θεωρούμε, ότι κάθε μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς πρέπει να μελετά επίσης την συμπεριφορά του στον εργασιακό του χώρο καθώς μέσω αυτής μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα εργασίας, η παραγωγικότητα των εργαζομένων και το κέρδος της επιχείρησης. Το κέρδος της επιχείρησης σίγουρα θα αυξηθεί σημαντικά αν υπάρχουν και όλοι εκείνοι οι παράγοντες που τείνουν προς την επίτευξη αυτού.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σύγκρουση είναι ένα θέμα καίριο για την κοινωνία μας και όπως έχει αντιληφθεί ο καθένας μας σύμφωνα και με τις δικές του προσωπικές εμπειρίες από την απασχόληση του σε διάφορους οργανισμούς διαπιστώνει ότι οι ηγέτες- διευθυντές των εκάστοτε φορέων καταναλώνουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από τον εργασιακό τους χρόνο προκειμένου να επιλύσουν τις συγκρούσεις.

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η σύγκρουση μπορεί να αποβεί βλαπτική για τον οργανισμό, είτε επειδή οι υπάλληλοι δεν θα έχουν την ίδια διάθεση να εργαστούν, είτε επειδή κάποιοι ίσως και καλοί υπάλληλοι θα αποχωρίσουν από τον οργανισμό. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί, ότι πολλές φορές η σύγκρουση μπορεί να είναι θετική για την επιχείρηση / οργάνωση καθότι δεν είναι λίγες οι φορές που μετά από κάποια σύγκρουση ο οργανισμός ανανεώνεται, προχωρά σε περισσότερο πρωτότυπες και καινοτόμες λύσεις και ξεφεύγει από την αδράνεια που πιθανόν είχε υποπέσει.

Η σύγκρουση είναι ένα φυσικό μέρος της κοινωνικής ύπαρξης και είναι μια πραγματικότητα για όλα τα ανθρώπινα όντα που συνεργάζονται.

 

ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο των οργανωσιακών συγκρούσεων μέσα σε μία επιχείρηση, βασική προϋπόθεση είναι η διάγνωση και η κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών που την δημιουργούν. Η σύγκρουση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί θετικά αν δεν εντοπιστούν οι αιτίες επακριβώς. Μία από τις βασικές αιτίες αποτελούν οι συγκρουόμενοι στόχοι. Όταν δύο άτομα ή δύο ομάδες έχουν στόχους που η επίτευξη των μεν αποκλείει την επίτευξη των δε, τότε το κάθε μέρος αναπτύσσει μία τέτοια συμπεριφορά που στοχεύει να υλοποιήσει το στόχο του εις βάρος του στόχου του αντίπαλου μέρους και έτσι δημιουργείται η σύγκρουση. Τα αίτια της σύγκρουσης μπορεί ακόμα να περιλαμβάνουν κοινές οργανωσιακές καταστάσεις όπως: τις διαφορές στους στόχους μεταξύ μονάδων του οργανισμού, την αλληλεξάρτηση διαφόρων δραστηριοτήτων σε ένα οργανισμό και τα ασαφή όρια καθηκόντων. Η μη αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και των ομάδων στην επιχείρηση αποτελεί σημαντική πηγή παρεξηγήσεων και συγκρούσεων. Η έλλειψη πληροφοριών, η κακή μετάδοση, σύλληψη και μετάφραση των μηνυμάτων δεν επιτρέπουν την αλληλοκατανόηση και μετάφραση των ατόμων και συνεπώς οδηγούν σε παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. Η κακή επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης μπορεί να δημιουργείται από κακή συμβατότητα μεταξύ των χαρακτήρων των εργαζομένων ή και ακόμη από δημογραφικές διαφορές μεταξύ τους. Οι διαφορετικές αντιλήψεις και τα διαφορετικά πιστεύω των ατόμων και των ομάδων αποτελούν συχνά πηγή συγκρούσεων. Τέλος συγκρούσεις μπορούν να δημιουργηθούν όταν επηρεάζεται η σφαίρα επιρροής ή ελέγχου ενός εργαζόμενου ή μίας ομάδας από έναν άλλο εργαζόμενο ή μία άλλη ομάδα. Είναι σημαντικό για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης να σέβεται ο κάθε εργαζόμενος τις αρμοδιότητες και την θέση του συναδέλφου του .

 

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

  1. Ατομικές συγκρούσεις : Στις οποίες έχουμε σύγκρουση κατά ατομική λήψη αποφάσεων.
  2. Οργανωσιακές συγκρούσεις : Εδώ έχουμε σύγκρουση ατόμων ή ομάδων εντός μιας οργάνωσης.
  3. Συγκρούσεις μεταξύ οργανώσεων ή ομάδων: Εδώ υπάρχει σύγκρουση μεταξύ οργανώσεων ή ομάδων.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Οι επιδράσεις της σύγκρουσης και του στρες στον εργαζόμενο Οι σημερινές συνθήκες διαβίωσης οδηγούν τον άνθρωπο σε πιεστικές καταστάσεις και σε μη φυσιολογικούς ρυθμούς της καθημερινότητας τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στον εργασιακό του χώρο, με αποτέλεσμα να τον οδηγεί σε αγχογόνο κατάσταση. Σωματικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι και υπέρταση, ψυχολογικές εκδηλώσεις όπως αρρωστοφοβίες και αίσθημα αποτυχίας, συμπεριφορικές εκδηλώσεις όπως αποφυγή της εργασίας και απουσίες από αυτήν, προέρχονται κυρίως από το άγχος. Προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς σε σχέση με τη δουλειά του συχνά αποτελούν πηγή μεγάλης δυσφορίας και η επαγγελματική εξουθένωση είναι κάτι πολύ σοβαρότερο από μια παροδική μελαγχολία ή μια δύσκολη μέρα. Είναι μια χρόνια κατάσταση, κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν αισθάνεται κανένα συγχρονισμό με τη δουλειά του, και αυτό μπορεί να είναι μια σοβαρή κρίση στη ζωή του. Η επαγγελματική εξουθένωση θα μπορούσε να οριστεί ως μια μορφή επαγγελματικού άγχους, καθώς η εμφάνισή της καθορίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας, και προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται ότι υπάρχει σήμερα κάποια σύγκλιση. Πολλές φορές κάποιες καταστάσεις συνεπάγονται σύγκρουση ή ασάφεια ρόλων. Κάτω λοιπόν από φορτισμένες συνθήκες, ο εργαζόμενος αποσυντονίζεται, δεν έχει αυτοπεποίθηση, δεν σκέφτεται ξεκάθαρα με αποτέλεσμα να επιδεινώνονται οι σχέσεις του με τους συναδέλφους του στον εργασιακό χώρο ή ακόμα και έξω από αυτόν.