Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης με μοναδικά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές και τις ε­πιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Οι on line λιανικές πωλήσεις αυξάνονται ραγδαία κάθε χρόνο και μάλιστα εν μέσω μιας παγκόσμιας οικονομίας σε ύφεση. Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου για τους καταναλω­τές και τις επιχειρήσεις είναι πολλά και συχνά υπερτερούν ένταντι του παραδοσιακού εμπορίου. Παράλληλα, το ηλεκτρονικό περιβάλλον αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο προσέγγισης του πελάτη με τις προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι «προσωποποιημένες» (personalized marketing), ώστε να δημιουργούν μία εικονική σχέση με τον πελάτη (one to one) καθώς κα την εντύπωση ότι η επιχείρηση απευθύνεται αποκλειστικά στις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις.

 

Ας δούμε επιγραμματικά τα βασικά πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου χωρίζοντας αυτά σε δύο βασικές κατηγόριες:

Πλεονεκτήματα για τις Επιχειρήσεις:

  1. Χαμηλή δαπάνη παρουσίας στον Παγκόσμιο Ιστό Διαδίκτυου για όλες τις  επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικών δυνατοτήτων και χαμηλό κόστος εισόδου στην αγορά.
  2. Παγκόσμια και 24ωρη παρούσια της επιχείρησης όλες τις ημέρες της εβδομάδος με πολύ μικρό κόστος.
  3. Μείωση των λειτουργικών εξόδων.
  4. Εξάλειψη των ενδιάμεσων για την προώθηση και πώληση των προϊόντων, η οποία μπορεί να γίνει και απευεθείας από τον παραγωγό τους.
  5. Μείωση των απαιτούμενων αποθεμάτων με δυνατότητα «just in time» παραγωγής και παράδοσης.
  6. Περαιτέρω, το ηλεκτρονικό περιβάλλον αποτελεί μία επανάσταση στον τρόπο προσέγγισης του πελάτη από τον προμηθευτή ενόσω οι παραδοσιακές τεχνικές των μαζικών πωλήσεων και της μαζικής διανομής καταργούνται και δημιουργείται στη θέση τους μία (εικονική) σχέση «ενός προς ένα» (one to one)  Oi προσφερόμενες υπηρεσίες είναι εν προκειμένω «προσωποποιηυένες» (personalised marketing), η δε διαφήμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος δί­νει την εντύπωση στον πελάτη ότι ολόκληρη η επιχείρηση είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά στις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις με, προφα­νώς, πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση σε σχέση με τις παραδοσιακές διαφημιστι­κές πρακτικές.
  7. Αλλά και το κόστος των διαφηυιστικών δαπανών είναι σαφώς χαμηλότερρ συγκριγόμενο με εκείνο του παραδοσιακού εμπορίου»

 

Πλεονεκτήματα για τους Καταναλωτές

1.. αντίστοιχα δε στους καταναλωτές να επωφελούνται από την ευρύτατη επιλογή προσφερόμενων πρηϊόντων και υπηρεσιών σε πολύ χαμηλότερες από το παραδοσιακό εμπόριο τι­μές,

  1. με ευελιξία στους τρόπους πληρωμής και μεγάλη ταχύτητα στις συναλλαγές τους, ακόμα και στις διασυνοριακές.
  2. Άλλωστε, η πραγματοποίηση των συ­ναλλαγών από την αναπαυτική πολυθρόνα του σπιτιού συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων αρετών του είδους αυτού εμπορίου.
  3. Γρήγορα και πιο ευέλικτα στις πα­ραγγελίες αλλά και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση εμφανίζεται βελτιωμένη στο βαθμό που προσφέρεται και αυτή σε απ’ ευθείας σύνδεση.

10.Επι­πλέον, οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης εκ μέρους των αγοραστών βήμα προς βήμα της παραγγελίας τους.

 

Συνακόλουθα, το Διαδίκτυο δεν αποτελεί μόνον ένα πολλά υποσχόμενο μέσο πραγματοποίησης συναλλαγών αλλά παράλληλα και ένα σημαντικό μέσο (δίαυλο) για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Πράγματι, το Διαδίκτυο προσφέρει πρωτοφανείς δυνατότητες για εμπορικές επικοινωνίες όχι μόνον σε ένταση αλλά και σε ένα φάσμα «αλληλεπιδράσεων» (interactivity) καθώς η ίδια η φύση του Διαδικτύου επιτρέπει την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πελάτη και καταστήματος και περαιτέρω την άμεση προσαρμογή προς τις ιδιαίτερες επιθυμίες και προτιμήσεις του συγκεκριμένου πελάτη.

 

Άλλωστε οι διαφημίσεις στο Ίντερνετ έχουν τη δυνατότητα να εμπεριέχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό μέσο ιδίως στο βαθμό που ο χρήστης μπορεί να «μεταφέρεται» με ένα απλό «κλικ» από τη μία ιστοσελίδα στην άλλη. Ακόμα, πολύ σημαντικό είναι το γεγο­νός ότι οι διαφημίσεις στο Διαδίκτυο δεν διαρκούν μόνο λίγα δευτερόλεπτα όπως λ.χ. οι ραδιοτηλεοπτικές αλλά όση ώρα έχει τη διάθεση ο χρήστης να πα­ραμένει συνδεδεμένος, ενώ παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα εμπλουτισμού του διαφημιστικού μηνύματος με βίντεο, ώστε να παρέχονται ακόμα περισσό­τερες πληροφορίες για το πωλούμενο προϊόν. Έτσι, εύκολα μπορεί να δικαιο­λογήσει κανείς την τεράστια αύξηση της διαδικτυακής διαφημιστικής δαπάνης κατά τα τελευταία χρόνια.

 

Το Διαδίκτυο προσφέρει πρωτοφανείς δυνατότητες για εμπορικές συναλλαγές και κέρδη δίχως σύνορα, καθώς επιτρέπει άμεση, διασυνοριακή και αμφίδρομη επι­κοινωνία μεταξύ πελάτη και καταστήματος, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες επιθυμίες και προτιμήσεις του συγκεκριμένου πελάτη.