Τι κάνουμε εάν μας έχουν κλέψει την τσάντα μας με το μπλοκ επιταγών μας? Εάν χάσαμε το σώμα μιας επιταγής? Συχνά το γραφείο μας έχει αντιμετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις επιχειρηματιών που έχασαν ή τους έκλεχαν (συχνότερη περίπτωση) ακόμη και ολόκληρο μπλοκ επιταγών…

 

Για να μπορέσουμε να «ακυρώσουμε» το κλεμμένο ή χαμμένο μπλόκ επιταγών μας θα πρέπει να κινηθούμε υποχρεωτικά νομικά και να «κηρύξουμε τα ξιόγραφα αυτά ανίσχυρα» με δικαστική απόφαση.

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 850 ΚΠολΔ ορίζεται ότι μπορεί να κηρυχθεί αξιόγραφο ανίσχυρο με διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Σημειωτέον ότι η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται για τοκομερίδια, μερισματόγραφα, καθώς και για άτοκα γραμμάτια πληρωτέα ενόψει.

 

Αντικείμενο της εν λόγω δίκης είναι η δικαστική λήψη των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να ανατραπεί η παροχή σε μη δικαιούχο της αξίας που ενσωματώνει το εκάστοτε αξιόγραφο που εκλάπη, απωλέσθηκε ή καταστράφηκε ή αντιστρόφως, να υποχρεωθεί ο οφειλέτης να εκδώσει νέο αξιόγραφο, προς αντικατάσταση εκείνου που κλάπηκε, χάθηκε ή τυχαίως καταστράφηκε. Νομιμοποιούμενος να υποβάλει τη σχετική αίτηση στο δικαστήριο είναι ο κομιστής του τίτλου, ο οποίος συνήθως είναι ο κάτοχός του.

 

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία κήρυξης αξιογράφου ως ανίσχυρου ολοκληρώνεται σε δύο δικασίμους. Αρχικά, ο έχων έννομο συμφέρον καταθέτει μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του αιτούντος, στην οποία ζητά την κήρυξη του αξιογράφου ως ανίσχυρου. Εν συνεχεία, αφού συζητηθεί η αίτηση, το δικαστήριο εκδίδει μη οριστική απόφαση η οποία διατάσσει τη δημοσίευση προσκλήσεως αναγγελίας τυχόν κατόχου του απολεσθέντος πιστωτικού τίτλου. Η δημοσίευση γίνεται με την καταχώρηση μιας μικρής περιλήψεως της αποφάσεως σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στο φύλλο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ίσως και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο κείμενο αυτό καλείται όποιος έχει το αξιόγραφο να το καταθέσει στη Γραμματεία του δικαστηρίου εντός ορισμένης προθεσμίας (60 ημερών περίπου). Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω ταχθείσας προθεσμίας, ο αιτών επαναφέρει με κλήση την αρχική αίτηση και ζητά εκ νέου την κήρυξη του αξιογράφου ως ανίσχυρου. Στη συνέχεια, εκδίδεται οριστική απόφαση που κηρύσσει τον απολεσθέντα πιστωτικό τίτλο ανίσχυρο, διατάσσει τη δημοσίευση της απόφασης σε ημερήσια εφημερίδα και την τοιχοκόλληση περίληψης της απόφασης στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διατάσσει επίσης την τράπεζα να εκδώσει μία νέα Τραπεζική Επιταγή, ισόποσης αξίας με την απολεσθείσα.

 

Μπορεί να φαίνεται ως διαδικασία πολύπλοκη και χρονοβόρα, κατί που στην ουσία δεν ισχύει πραγματικά, όμως είναι ο μόνος τρόπος να προστατευτεί ο κάτοχος του χαμένου αξιογράφου από περαιτέρω μεγαλύτερες και σοβαρότερες νομικές συνέπειες…..