Πολλές είναι οι περιπτώσεις, λόγω της οικονομικής κρίσης, στις οποίες οι ενοικιαστές καθυστερούν ή δεν καταβάλλουν καθόλου το συμφωνηθέν μίσθωμα. Σύμφωνα με τον νόμο, ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να προστατευτεί:

  • Να καταθέσει αγωγή απόδοσης μισθίου και καταβολή μισθωμάτων
  • Να καταθέσει αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων

Στην πρώτη περίπτωση κατατίθεται η αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο και ακολουθεί η εκδίκασή της κατά την ορισθείσα ημερομηνία.

Στην δεύτερη περίπτωση δεν γίνεται δίκη, αφού ο αρμόδιος Δικαστής κρίνει με βάση τα έγγραφα που του προσκομίζονται και αποφασίζει χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά. Αν η αίτηση είναι νόμιμη, εκδίδεται η σχετική διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων και επιδίδεται στον μισθωτή ο οποίος έχει δεκαπενθήμερη προθεσμία για άσκηση ανακοπής.

Εφόσον δεν ασκηθεί ανακοπή, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προβεί αφενός στην αποβολή του μισθωτή από το ακίνητο και αφετέρου στην διεκδίκηση των οφειλόμενων μισθωμάτων ακόμα και με εκποίηση περουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Συνήθως προτιμάται η δεύτερη διαδικασία λόγω του ότι είναι κατά πολύ ταχύτερη της πρώτης.

Δικηγόρος Αθηνών – Διαιτήτρια ΕΒΕΑ Μαρία Τσιλιάκου.