Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός προγράμματος αποκτώνται αυτοδικαίως απο τη δημοσίευση αυτού. Η κατοχύρωση επέρχεται ουσιαστικά με τη βέβαιη ημερομηνία που καταδεικνύει ότι το πρόγραμμα κατασκευάστηκε και δημοσιεύτηκε την συγκεκριμένη ώρα και ημέρα. Από την δημοσίευση θεωρείστε πλέον δικαιούχος των δικαιωμάτων αυτών.

Για την κατοχύρωση ονόματος πεδίου (domain name) ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας και απαιτείται έλεγχος από τον αρμόδιο φορέα, που είναι κάποιος εγκεκριμένος καταχωρητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο έλεγχος αφορά στην ύπαρξη ή μη άλλου ίδιου ακριβώς ονόματος πεδίου και κατοχυρώνεται σε αυτόν που πρώτος ζήτησε την κατοχύρωση.

Το όνομα πεδίου μπορεί να καταχωρηθεί με τη μορφή που ζήτησε ο δικαιούχος την κατοχύρωση. Για παράδειγμα εάν ο δικαιούχος ζητήσει το όνομα πεδίου «onoma.gr» αυτό θα εκχωρηθεί στο δικαιούχο και αυτή θα είναι η μορφή που θα ενεργοποιηθεί. Να διευκρυνίσουμε ότι δεν εμποδίζεται κάποιος να κατοχυρώσει το ίδιο top level domain, δηλαδή το βασικό όνομα με άλλη κατάληξη, στο παραπάνω παράδειγμα «ονομα.org», «ονομα.net» κ.ο.κ. Το όνομα πεδίου μπορεί να καταχωρηθεί και με ελληνικούς χαρακτήρες, δηλαδή να έχει τη μορφή «όνομα.gr».

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας χορηγείται σύμφωνα με τον ισχύοντα ελληνικό νόμο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές διατάξεις σε «νέα επινοήματα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής». Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η λεγόμενη «πατέντα» και τα δικαιώματα πάνω σε αυτήν από τρίτους.

Κάθε περίπτωση είναι ειδική και μπορείτε να τη συζητήσετε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του γραφείου μας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 72 11 939