ιδρυση εταιρειας πλεονεκτηματα μειονεκτηματα ικε, επε, οε, αε

Τηλεφωνήστε μας στο 210 7211939 για να σας απαντήσουμε στα ερωτήματα σας σχετικά με την πιο εύστοχη επιλογή για εσάς για σύσταση εταιρείας. EMAIL: info@tsiliakou.gr

Καλωσήρθατε στην σελίδα μας όπου μοιραζόμαστε τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την ίδρυση διαφόρων μορφών εταιρειών.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Τα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Η διαίρεση του κεφαλαίου σε “μερίδες συμμετοχής”. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνο με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό. Για τις εισφορές σε είδος εάν η αποτίμηση της εισφοράς είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό ή πολλαπλάσιου αυτής συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ποσά αυτά.
 • Η ορισμένη διάρκειά της.
 • Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.
 • Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
 • Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή διαχειριστών.

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Τα βασικά χαρακτηριστικά της:

 • Το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές.
 • Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της.
 • Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές.
 • Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της (δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων στο ΦΕΚ, κλπ).
 • Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών).
 • Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.
 • Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
 • Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Τα βασικά χαρακτηριστικά της:

 • Το καταστατικό της εταιρείας που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο, ή αν επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
 • Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς επίσης οι αποφάσεις των εταίρων και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η εταιρεία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Η εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ.
 • Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.
 • Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή η συντομογραφία “Ι.Κ.Ε.”. Εάν πρόκειται για μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις “Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή “Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”. Επίσης, η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην Αγγλική θα περιέχει ολογράφως τις λέξεις: “Private Company” ή την ένδειξη “P.C.” και αντίστοιχα εάν είναι μονοπρόσωπη “Single Member Private Company” ή “Single Member P.C.”.
 • Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο ακριβής χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα (12) έτη από τη σύστασή της. Παράταση της διάρκειας είναι δυνατή με απόφαση των εταίρων και εάν η απόφαση αυτή δε μνημονεύει τον ακριβή χρόνο, η παράταση ισχύει για δώδεκα (12) έτη.
 • Μία σειρά πράξεων και στοιχείων της εταιρείας υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως και στις περιπτώσεις των άλλων εταιρικών μορφών.

Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο, αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό
(Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) υπό κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εφόσον έχει ήδη ιδρυθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτό να ιδρύσει νέα μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Επίσης μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει μοναδικός εταίρος άλλης μονοπρόσωπης ΕΠΕ.Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.

Σύμφωνα με τον Ν.3190/1955, η ΕΠΕ είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως: τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες.

Δεν απαιτείται ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου για την σύσταση μιας ΕΠΕ*. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ολόκληρο σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος, δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (π.χ. ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου (το πολύ το 50% αυτού) καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποτίμηση.

Η ευθύνη των εταίρων είναι μέχρι του ύψους του κεφαλαίου. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων. Αντίθετα από τις προσωπικές εταιρείες υπάρχει διαχωρισμός της περιουσίας της εταιρείας από την προσωπική περιουσία των ιδρυτών – εταίρων.

Για την σύσταση της εταιρείας απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, που είναι οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) που λειτουργούν στα Επιμελητήρια, τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.

* ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4156 (ΦΕΚ Α’ 122/31-05-2013) 9. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.»

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας

Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920.

Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας Α.Ε. είναι 24.000 Ευρώ, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος, δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (π.χ. ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος ή το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποτίμηση.

Η ευθύνη των μετόχων είναι μέχρι του ύψους του κεφαλαίου. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των μετόχων. Αντίθετα από τις προσωπικές εταιρείες υπάρχει διαχωρισμός της περιουσίας της εταιρείας από την προσωπική περιουσία των ιδρυτών – μετόχων. Για την σύσταση της εταιρείας απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, που είναι ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.

Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές). Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.). Στην περίπτωση αυτή το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές.

Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτείται η συμμετοχή ενός τουλάχιστον εταίρου με τη λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά αξίας τουλάχιστον 1 ευρώ. Ωστόσο, είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές και τις εγγυητικές, των οποίων η αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρείας.

Κεφαλαιακές εισφορές αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας. Αύξηση ή μείωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές μπορεί να γίνει μόνο με αύξηση ή μείωση κεφαλαίου, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την ίδρυση της Ι.Κ.Ε. ή κατά την αύξησή του. Στην εταιρεία πρέπει να υπάρχει πάντα ένα τουλάχιστον μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά.

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Η αξία των εισφορών αυτών που αναλαμβάνονται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε και μεταγενέστερα καθορίζεται στο καταστατικό.

Εγγυητικές είναι οι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης.

Το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας Ι.Κ.Ε. είναι ένα (1) Ευρώ. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων. Μόνη εξαίρεση είναι ο εταίρος που συμμετέχει με εγγυητική εισφορά, ο οποίος και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των τρίτων να εξοφλήσει εφόσον απαιτηθεί από αυτούς χρέη της εταιρίας μέχρι του ύψους της εισφοράς του.

Για τη σύσταση της εταιρείας απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, που είναι οι Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται το καταστατικό να συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.

Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες, κατ’ αντιστοιχία με την ΕΠΕ. Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο (εάν ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, οφείλει να ορίσει φυσικό πρόσωπο που θα είναι Διαχειριστής). Η ΙΚΕ λύεται οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας και αν κηρυχθεί πτώχευση και τότε ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ βάσει του Ν. 4072/12 υπάγονται οι διαχειριστές ΙΚΕ και ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, ενώ στον ΟΑΕΕ προαιρετικά μπορούν να υπαχθούν οι λοιποί εταίροι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ίδρυσης Εταιρειών

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας Α.Ε.;

 • Υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρωθεί μεγαλύτερο κεφάλαιο.
 • Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα προσέλκυσης δανειακών κεφαλαίων.
 • Μπορεί να μπει στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη ίση με την αξία των μετοχών που κατέχουν.
 • Οι μετοχές διαβιβάζονται εύκολα.
 • Υπάρχει επίσημη δομή και Οργανόγραμμα.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα μιας Α.Ε.;

 • Υπάρχει υψηλό κόστος έναρξης.
 • Απαιτείται μεγάλο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
 • Υπάρχουν αυστηρές νομικές και λειτουργικές διατυπώσεις.
 • Η φορολογία επί των κερδών είναι αρκετά υψηλή.
 • Πρέπει να δημοσιοποιούνται τα οικονομικά στοιχεία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας Ε.Π.Ε.;

 • Σχετικά εύκολη ίδρυση.
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση.
 • Η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη.
 • Υπάρχει δυνατότητα συγκέντρωσης μεγαλύτερου κεφαλαίου.
 • Είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα μιας Ε.Π.Ε.;

 • Απαιτείται να τηρούνται όροι δημοσιότητας (δημοσίευση λογιστικών καταστάσεων) κατά την ίδρυση και καθόλη τη διάρκεια ζωής της.
 • Υπόκειται σε αυστηρές νομικές, λειτουργικές και φορολογικές διατυπώσεις.
 • Η φορολογία επί των κερδών είναι σχετικά υψηλή.

Ποια τα πλεονεκτήματα μιας ΙΚΕ;

 • Η εταιρεία μπορεί να συστηθεί χωρίς οι εταίροι να αναζητήσουν κεφάλαιο. Αν γίνει σύσταση με το ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο του ενός ευρώ, αυτομάτως ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου – η καταβολή του οποίου είναι υποχρεωτική σε όλες τις μορφές εταιρειών – περιορίζεται στο ένα λεπτό του ευρώ. Αν, παρά το ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για καταβολή άνω του ενός ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι θελήσουν να εισφέρουν κεφάλαιο, ο νόμος τούς δίνει το δικαίωμα να αποκτήσουν ποσοστό με όποιον τρόπο το επιθυμούν. Μπορούν να δηλώσουν ότι θα προσφέρουν την εργασία τους (η οποία θα εκτιμηθεί σε χρήμα και θα «μεταφραστεί» σε ποσοστό της εταιρείας) ή ότι θα λειτουργήσουν ως «εγγυητές» της επιχείρησης μέχρι ένα ποσό. Και αυτή η «εγγύηση» μπορεί να τους εξασφαλίσει ποσοστό στην επιχείρηση.
 • Τα τέλη ίδρυσης και λειτουργίας είναι πολύ μικρότερα.
 • Η ετήσια δαπάνη για τη λειτουργία της εταιρείας είναι οικονομικότερη.
 • Στις ΙΚΕ οι εταίροι εγγυώνται με την ατομική τους περιουσία η υποχρέωση περιορίζεται στο ύψος του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει λιγότερο άγχος, σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.
 • Η λήψη απόφασης σε μια ΕΠΕ απαιτεί διπλή πλειοψηφία. Δηλαδή, αν οι εταίροι είναι πέντε, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι τρεις και ταυτόχρονα να κατέχουν άνω του 51% της εταιρείας. Αυτό δυσχεραίνει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η απουσία έστω και ενός εταίρου μπορεί να μπλοκάρει τις διαδικασίες της εταιρείας. Στις ΙΚΕ, τέτοιο εμπόδιο δεν υπάρχει. Όποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο λαμβάνει και την απόφαση.
 • Δυνατότητα μεταφοράς της πραγματικής έδρας εκτός Ελλάδας με παραμονή της καταστατικής έδρας στην Ελλάδα

Ποια είναι τα μειονεκτήματα μιας ΙΚΕ

Οι εταιρείες του “ενός ευρώ” έχουν, λογιστικά, όλες τις υποχρεώσεις μιας ανώνυμης εταιρείας δηλαδή: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρούνται διπλογραφικά βιβλία, να συντάσσεται ισολογισμός και να τηρείται ταμείο στην επιχείρηση. Οι ΙΚΕ φορολογούνται ακριβώς όπως οι Α.Ε. και οι ΕΠΕ. Δηλαδή, πληρώνουν φόρο 26% για το σύνολο των κερδών τους και 10% επιπλέον για τα κέρδη που θα διανείμουν ως μέρισμα.
Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις ΕΠΕ εφαρμόζονται κατά βάση και στις ΙΚΕ.

Σχετικές Σελίδες

Δικηγοροι στην Αθηνα